:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_56_32_49_53.pdf