:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
   ตั้งอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของอำเภอเขื่องใน มีลำห้วยเรือไหลผ่านทางทิศตะวันตก

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน


มีพื้นที่ 4.74 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลเขื่องในรวม 6 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ดังนี้
   1) ชุมชนบ้านเขื่องใน หมู่ที่ 1 บ้านเขื่องใน ตำบลเขื่องใน
   2) ชุมชนบ้านเขื่องใน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่องใน ตำบลเขื่องใน
   3) ชุมชนบ้านเขื่องกลาง หมู่ที่ 3 บ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน
   4) ชุมชนบ้านหนองใส หมู่ที่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน
   5) ชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน
   6) ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน
   7) ชุมชนบ้านสว่างเถียงนาซุม หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน
   8) ชุมชนบ้านโนนธาตุ - กวางคำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ - กวางคำ ตำบลเขื่องใน (บางส่วน)

ประชากร
   จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตที่รับผิดชอบ 1,604 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร 999 คน / ตร.กม. (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2553) แยกเป็น

หมู่

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6

197
117
192
676
339
83

355
233
294
717
554
147

388
255
312
710
573
156

743
488
606
1,427
1,127
303

 

รวม

1,604

2,300

2,394

4,694

 


ลักษณะภูมิประเทศ
   ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของชุมชนเทศบาลตำบลเขื่องในเป็นที่ราบมีความลาดเอียงต่ำกว่า 2 %โดยมีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งมีลำห้วยเรือไหลผ่านทางทิศตะวันตกของชุมชนและเป็นแนวเขตของเทศบาล (หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7)

ลักษณะภูมิอากาศ
   สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 17.0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส

 

สภาพสังคม

ชุมชน
   เทศบาลตำบลเขื่องใน มีทั้งหมด 8 ชุมชน ดังนี้
     1)
ชุมชนบ้านเขื่องใน ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านเดิม)
     2)
ชุมชนบ้านเขื่องใน ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 2 (หมู่บ้านเดิม)
     3)
ชุมชนบ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านเดิม)
     4)
ชุมชนบ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 4 (แยกพื้นที่ หมู่ที่ 4)
     5)
ชุมชนตลาดใหม่ ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 4 (แยกพื้นที่ หมู่ที่ 4)
     6)
ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 5 (แยกพื้นที่ หมู่ที่ 5)
     7)
ชุมชนบ้านสว่างเถียงนาซุม ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 5 (แยกพื้นที่ หมู่ที่ 5)
     8)
ชุมชนบ้านโนนธาตุ - กวางคำ ตำบลเขื่องใน หมู่ที่ 6 (เฉพาะพื้นที่ หมู่ 6 ที่อยู่ในเขตเทศบาล)

ศาสนา
   -
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
   -
วัด  จำนวน  5  แห่ง ได้แก่ วัดเขื่องกลาง, วัดเขื่องใน, วัดสว่างอารมณ์, วัดป่าศิลาเลข และวัดกวางคำ

วัฒนธรรม
   
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
    
 - ประเพณีลอยกระทง  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
        
กิจกรรมโดยสังเขป  ประกวดกระทงสวยงาม และประกวดนางนพมาศ
     
- ประเพณีวันสงกรานต์  เดือน เมษายน ของทุกปี
        
กิจกรรมโดยสังเขป  ประกวดขบวนแห่ ประกวดนางสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
     
- ประเพณีบุญผะเหวด  เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
        
กิจกรรมโดยสังเขป  ประกวดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ และประกวดธิดาวัฒนธรรม
     
- ประเพณีบุญบั้งไฟ  เดือนพฤษภาคม
        
กิจกรรมโดยสังเขป  ประกวดขบวนแห่บั้งไฟ, ประกวดบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟสูง

การศึกษา
   1.
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
      
เมื่อปีงบประมาณ 2546 เทศบาลตำบลเขื่องใน ได้รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากส่วนราชการต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลเขื่องใน ได้รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะฯ จากกรมการศาสน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดเขื่องกลาง โดยมีข้อมูลดังนี้

เพศ

จำนวนเด็ก/แยกตามอายุ

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

อนุบาล 4

เด็กชาย
เด็กหญิง

30
18

25
40

26
23

40
33

121
114

รวมทั้งสิ้น

48

65

49

73

235


          ครูพี่เลี้ยง  จำนวน  14  คน
   2.
โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)
       
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขื่องใน จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

2
4
3
3
2
2
3

28
45
39
32
34
38
44

13
32
44
35
42
43
33

41
77
83
67
76
81
77

รวม

19

249

253

502


          
จำนวนครู - อาจารย์ ทั้งหมด 21 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 15 คน
   3. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเขื่องใน กรมสามัญศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)

ชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

10
10
10
10
10
8

210
209
199
136
142
99

237
253
245
281
316
222

447
462
444
417
458
321

รวม

58

995

1,554

2,549


          จำนวนครู - อาจารย์ ทั้งหมด 96 คน เป็นชาย 61 คน หญิง 35 คน

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
   - สนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  4  แห่ง
   - สนามฟุตบอล  จำนวน  2  แห่ง
   - สนามบาสเกตบอล  จำนวน  2  แห่ง
   - สนามตระกร้อ  จำนวน  2  แห่ง
   - สระว่ายน้ำ  จำนวน  -  แห่ง
   - ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง
   - สวนสาธารณะ  จำนวน  1  แห่ง
   - อื่นๆ   จำนวน  -  แห่ง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน ประกอบอาชีพค้าขายและทำนา โดยเฉพาะผลผลิตที่สำคัญมาจากการทำนาและพืชไร่ จะมีชุมชนเมืองเฉพาะที่อยู่ในส่วนของศูนย์ของเทศบาลเท่านั้น ดังนั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งรายได้ของประชาชนโดยเฉลี่ยประมาณ 35,074.33 บาท / คน / ปี

การพาณิชยกรรมและบริการ
   - สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  2  แห่ง
   - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  จำนวน  -  แห่ง
   - ตลาดสด  จำนวน  1  แห่ง
   - ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  242  แห่ง

สถานประกอบการเทศพาณิชย์
   - สถานธนานุบาล  จำนวน  -  แห่ง
   - ท่าเทียบเรือ  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงฆ่าสัตว์  จำนวน  -  แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ 
   - โรงแรม  จำนวน  1  แห่ง
   - ธนาคาร  จำนวน  2  แห่ง
   -

สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28 เม.ย. 2565 96 41 345 2,373 6,410 7,979 14,389 3.239.129.52