:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ประวัติความเป็นมา

   เทศบาลตำบลเขื่องใน อยู่ในเขตการปกครองอำเภอเขื่องใน ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยยกฐานะบางส่วนของตำบลเขื่องใน เป็นเทศบาลตำบลเขื่องใน มีพื้นที่ 4.74 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลเขื่องในรวม 6 หมู่บ้าน 8 ชุมชน