:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุวิทย์ ครอยุทธ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
นางบุษบา พิมพ์บุญมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
นายประมวล มุ่งหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
นายรัตนชัย เชื้อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
นายณัฐฎ์นันท์ อึ้งชยากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
นายประยูร แววศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
นายถนอม บุญอุทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
นายคมศร สืบสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
นายเทวินทร์ นามบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
นายทินกร ประมูลพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
นายประวิทย์ ภิญญะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
นางสาวดอกไม้ ทองประสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2