:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
กองคลัง
นายถวัลย์ บุญประพาน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชฎาณัศ บุญสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวกัญจณาลักษณ์ เจริญวัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางราตรี ศรีชื่น
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางภัคจิรา ประสาทแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวพรรณทิพย์ เชื้อแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางประยงค์ กาญบรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ