:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
กองการศึกษา
นางสาวพิศมัย บุญประพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นางนิพาภรณ์ แสนโสม
นักสันทนาการชำนาญการ
นางนุชลี มีศิลป์
ครู (หัวหน้าศูนย์เด็ก)
นางนารมย์ มุธุสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลำพูล บุญนิรันดร์
ครูชำนาญการ
นางบรรจง จันทร์หอม
ครูชำนาญการ
นางอุบลวรรณ บัวสด
ครูชำนาญการ
นางสาวสมรัก สุขพันธ์
ครูชำนาญการ
นางสาวจีรภา ภาระพล
ครูชำนาญการ
นางสาวจีรวรรณ ต้องสู้
ครู
นางกาญจนนา แสงชัย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญศิริ เดชคำภู
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางธิติมา สีดาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นายทัศนัย เจริญวัย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางวุฒิดา พลเขตต์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นายวินัย พิณโท
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)