:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
กองช่าง
นายวชิรภัทร ศอกกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายยศธพล สมศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดุลย์เวช กางการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดิ์อนันต์ สังกะเพศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวเสาวนีย์ โภคสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายถาวร มุธุสิทธิ์
คนงาน
นายณรงค์กร แววศรี
คนงาน
นายสมปอง นาคำมูล
คนงาน
นายสงพงษ์ สังกะเพศ
คนงาน
นายศักดา ทองเพิ่ม
คนงาน