:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
คณะผู้บริหาร
นายไพฑูรย์ จิตทวี
นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน
โทร.081-8776112
นายลิขิต ครองยุทธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่่องใน
โทร.089-5787989
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่่องใน
โทร.081-8414288
นายโกศิษย์ ศรีนัครินทร์
ที่ปรึกษาเทศมนตรีตำบลเขื่่องใน
โทร.085-6116674
นางผ่องใส บุญประพาน
เลขานุการเทศมนตรีตำบลเขื่่องใน
โทร.088-9998589