:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
หัวหน้าส่วนราชการ
นายถวัลย์ บุญประพาน
ปลัดเทศบาลตำบลเชื่องใน
นายนนทกร แดนจอหอ
หัวหนัาสำหนักปลัด
นายถวัลย์ บุญประพาน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวชิรภัทร ศอกกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นางสาวพิศมัย บุญประพาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นายถวัลย์ บุญประพาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมใจ ภาษี
ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา)