:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
สำนักปลัด
นายถวัลย์ บุญประพาน
ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน
นายนนทกร แดนจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
จ่าสิบเอกคณธชาติ สอนอาจ
นิติกรชำนาญการ
นายบุญธรรม บุญเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปทุมทอง ครองยุติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวนันท์นภัส เดชคำภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปานรวี พลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพิศมัย สารการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบโทอรัญ มุธุสิทธิ์
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
จ่าเอกสุชาติ พิมพ์ทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายวิสุทธิ อรภาพ
พนักงานเทศกิจ
นายจาตุรนต์ ปีพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญญาณัฐ นรเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์ศิริ เดชคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายคงเกียรติ ประกอบแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศักดิ์ดา วรรณธนสุทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายอังคาร ศิริภาค
พนักงานดับเพลิง
นางสาวปิยาภรณ์ วราห์คำ
คนงาน
นายคำภู ประมูลพงษ์
คนงาน
นายสุตา มุธุสิทธิ์
คนงาน
นายเสนศักดิ์ พงษ์วิไล
คนงาน
นายศุภเชษฐ์ แววศรี
คนงาน