:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)
กองการประปา
นายสมใจ ภาษี
ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา)
นางสาวฐิตารีย์ จันโยธา
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายนที คำนวล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเดชา ครองยุติ
คนงาน
นายนฤนาท บุญถึง
คนงาน