Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง
   ตั้งอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของอำเภอเขื่องใน มีลำห้วยเรือไหลผ่านทางทิศตะวันตก


อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน

มีพื้นที่ 4.74 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลเขื่องในรวม 6 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ดังนี้
   1) ชุมชนบ้านเขื่องใน หมู่ที่ 1 บ้านเขื่องใน ตำบลเขื่องใน
   2) ชุมชนบ้านเขื่องใน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่องใน ตำบลเขื่องใน
   3) ชุมชนบ้านเขื่องกลาง หมู่ที่ 3 บ้านเขื่องกลาง ตำบลเขื่องใน
   4) ชุมชนบ้านหนองใส หมู่ที่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน
   5) ชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน
   6) ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน
   7) ชุมชนบ้านสว่างเถียงนาซุม หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน
   8) ชุมชนบ้านโนนธาตุ - กวางคำ หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ - กวางคำ ตำบลเขื่องใน (บางส่วน)

ประชากร
   จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตที่รับผิดชอบ 1,604 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร 999 คน / ตร.กม. (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2553) แยกเป็น
หมู่ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
197
117
192
676
339
83
355
233
294
717
554
147
388
255
312
710
573
156
743
488
606
1,427
1,127
303
 
รวม 1,604 2,300 2,394 4,694  

ลักษณะภูมิประเทศ
   ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของชุมชนเทศบาลตำบลเขื่องในเป็นที่ราบมีความลาดเอียงต่ำกว่า 2 %โดยมีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งมีลำห้วยเรือไหลผ่านทางทิศตะวันตกของชุมชนและเป็นแนวเขตของเทศบาล (หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7)

ลักษณะภูมิอากาศ
   สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 17.0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส


สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th