Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน ประกอบอาชีพค้าขายและทำนา โดยเฉพาะผลผลิตที่สำคัญมาจากการทำนาและพืชไร่ จะมีชุมชนเมืองเฉพาะที่อยู่ในส่วนของศูนย์ของเทศบาลเท่านั้น ดังนั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งรายได้ของประชาชนโดยเฉลี่ยประมาณ 35,074.33 บาท / คน / ปี

การพาณิชยกรรมและบริการ
   - สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  2  แห่ง
   - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  จำนวน  -  แห่ง
   - ตลาดสด  จำนวน  1  แห่ง
   - ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  242  แห่ง

สถานประกอบการเทศพาณิชย์
   - สถานธนานุบาล  จำนวน  -  แห่ง
   - ท่าเทียบเรือ  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงฆ่าสัตว์  จำนวน  -  แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ 
   - โรงแรม  จำนวน  1  แห่ง
   - ธนาคาร  จำนวน  2  แห่ง
   - โรงภาพยนตร์  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานที่จำหน่ายอาหารตามสั่ง  จำนวน  18  แห่ง
 
การอุตสาหกรรม
   ในเขตเทศบาลตำบลเขื่องในไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในครัวเรือน เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงสีข้าว เป็นต้น

การท่องเที่ยว
   - จำนวนแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน  1  แห่ง
   - จำนวนนักท่องเที่ยว  จำนวน  -  คน
   - รายได้จากนักท่องเที่ยว  จำนวน  -  บาท / คน
   - ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  จำนวน  -  บาท / ปี


สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th