Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป(Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม การจราจร
   อำเภอเขื่องในมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่สามารถใช้ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันออกของอำเภอเขื่องใน ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร และสามารถติดต่อกับจังหวัดยโสธรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเขื่องใน ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร เป็นถนนขนาดเขตทาง 60 เมตร ผิวจราจร 7 เมตร และเป็นขนาด 4 ช่องจราจร ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
   - ถนนสายรองของชุมชน ได้แก่ถนนแจ้งสนิท (เดิม) ซึ่งตัดผ่านบริเวณศูนย์กลางของชุมชนและมาบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน และมีความยาวประมาณ 2,200 เมตร สภาพถนนเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก มีขนาดกว้าง 30 เมตร
   - ถนนสุขาภิบาล 1 กรมทางหลวงได้ส่งมอบให้เทศบาลตำบลเขื่องในดูแลแล้ว เชื่อมระหว่างถนนแจ้งสนิทเดิม กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อุบลราชธานี - ยโสธร
   - ถนน 92 สาย
     • ถนนลาดยาง  จำนวน  20  สาย
     • ถนนลูกรัง  จำนวน  12  สาย
     • ถนนคอนกรีต  จำนวน  60  สาย
     • อื่นๆ  จำนวน  -  สาย
     • สะพาน  จำนวน  -  สาย
     • สะพานลอยคนข้าม  จำนวน  1  แห่ง
   การคมนาคมและการขนส่ง สามารถติดต่อได้สะดวกทางรถยนต์ มีรถประจำทางแบบธรรมดาและแบบปรับอากาศ ระยะสั้นมีรถสองแถวเสริม ระหว่างอำเภอเขื่องในกับชุมชนรอบๆ และตำบลรอบๆ ตลอดทั้งวัน

การบริการด้านประปา
   - จำนวนผู้ใช้น้ำ ทั้งหมด 1,613 ราย
   - เทศบาลตำบลเขื่องใน เป็นผู้ดำเนินการกิจการประปาเองทั้งหมด
   - น้ำประปาที่ผลิตได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่
   - น้ำประปาที่ต้องการใช้เฉลี่ย 748 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
   - แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ลำน้ำชี ห่างจากแหล่งผลิตประมาณ 8 กิโลเมตร

การบริการด้านไฟฟ้า
   อยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าอำเภอเขื่องใน สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลเขื่องในทั้งหมด  จำนวน  1,778  ราย
   - พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ  99.99  ของพื้นที่ทั้งหมด
   - จำนวนโคมไฟสาธารณะ  จำนวน  350  ชุด
   - มิเตอร์ที่ใช้กับไฟสาธารณะ  จำนวน  12  เครื่อง

โทรคมนาคม  ได้แก่ การโทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต

การสื่อสาร
   - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  จำนวน  603  เลขหมาย
   - โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  34  เลขหมาย
   - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่  จำนวน  2  ชุมสาย
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  1  พื้นที่
   - สถานีวิทยุกระจายเสียง  จำนวน  -  สถานี
   - สถานีวิทยุโทรทัศน์  จำนวน  -  สถานี
   - สื่อมวลชนในเขตพื้นที่ / หนังสือพิมพ์  จำนวน  -  ฉบับ
   - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุม  ร้อยละ  100  ของพื้นที่
   - หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่  จำนวน  4  แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4539-1058  แฟกซ์ : 0-4539-1058 ต่อ 18  E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th