Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม การจราจร
   อำเภอเขื่องในมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่สามารถใช้ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันออกของอำเภอเขื่องใน ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร และสามารถติดต่อกับจังหวัดยโสธรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเขื่องใน ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร เป็นถนนขนาดเขตทาง 60 เมตร ผิวจราจร 7 เมตร และเป็นขนาด 4 ช่องจราจร ทำให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
   - ถนนสายรองของชุมชน ได้แก่ถนนแจ้งสนิท (เดิม) ซึ่งตัดผ่านบริเวณศูนย์กลางของชุมชนและมาบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน และมีความยาวประมาณ 2,200 เมตร สภาพถนนเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก มีขนาดกว้าง 30 เมตร
   - ถนนสุขาภิบาล 1 กรมทางหลวงได้ส่งมอบให้เทศบาลตำบลเขื่องในดูแลแล้ว เชื่อมระหว่างถนนแจ้งสนิทเดิม กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อุบลราชธานี - ยโสธร
   - ถนน 92 สาย
     • ถนนลาดยาง  จำนวน  20  สาย
     • ถนนลูกรัง  จำนวน  12  สาย
     • ถนนคอนกรีต  จำนวน  60  สาย
     • อื่นๆ  จำนวน  -  สาย
     • สะพาน  จำนวน  -  สาย
     • สะพานลอยคนข้าม  จำนวน  1  แห่ง
   การคมนาคมและการขนส่ง สามารถติดต่อได้สะดวกทางรถยนต์ มีรถประจำทางแบบธรรมดาและแบบปรับอากาศ ระยะสั้นมีรถสองแถวเสริม ระหว่างอำเภอเขื่องในกับชุมชนรอบๆ และตำบลรอบๆ ตลอดทั้งวัน

การบริการด้านประปา
   - จำนวนผู้ใช้น้ำ ทั้งหมด 1,613 ราย
   - เทศบาลตำบลเขื่องใน เป็นผู้ดำเนินการกิจการประปาเองทั้งหมด
   - น้ำประปาที่ผลิตได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่
   - น้ำประปาที่ต้องการใช้เฉลี่ย 748 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
   - แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ลำน้ำชี ห่างจากแหล่งผลิตประมาณ 8 กิโลเมตร

การบริการด้านไฟฟ้า
   อยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าอำเภอเขื่องใน สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลเขื่องในทั้งหมด  จำนวน  1,778  ราย
   - พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ  99.99  ของพื้นที่ทั้งหมด
   - จำนวนโคมไฟสาธารณะ  จำนวน  350  ชุด
   - มิเตอร์ที่ใช้กับไฟสาธารณะ  จำนวน  12  เครื่อง

โทรคมนาคม  ได้แก่ การโทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต

การสื่อสาร
   - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  จำนวน  603  เลขหมาย
   - โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  34  เลขหมาย
   - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่  จำนวน  2  ชุมสาย
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  1  พื้นที่
   - สถานีวิทยุกระจายเสียง  จำนวน  -  สถานี
   - สถานีวิทยุโทรทัศน์  จำนวน  -  สถานี
   - สื่อมวลชนในเขตพื้นที่ / หนังสือพิมพ์  จำนวน  -  ฉบับ
   - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุม  ร้อยละ  100  ของพื้นที่
   - หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่  จำนวน  4  แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th