Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ แบ่งงานดังต่อไปนี้
     1. งานธุรการและการเจ้าหน้าที่
     2. งานพัฒนาชุมชน
     3. งานนิติกร
     4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     5. งานทะเบียนราษฎร
     6. งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน และเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนควบคุมเงิน รายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานผลประโยชน์ งานการเงินและบัญชี งานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น
     1. งานการเงินและบัญชี
     2. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

กองช่าง 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพทางวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานเป็น
     1. งานสาธารณูปโภค
     2. งานวิศวกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์และงานธุรการ งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งเป็นงานดังนี้
     1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กองการศึกษา
   กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาการศึกษาควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งเป็นงานดังนี้
     1. งานการศึกษาปฐมวัย
     2. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

กองการประปา
   ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุม การดำเนินการที่เกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี การพัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของ ประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานดังต่อไปนี้
     1. งานผลิตและบริการ
     2. งานการเงินและบัญชี
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ 
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ
มาตราฐานการบริหาร http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th