Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเทศบาลตำบลเขื่องใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศข้อมูงลเชิงสถิติ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลสถิติการใช้บริการตามภารกิจของเทศบาล
การประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน สมัยสำมัญ สมัยแรก แห่งปี พ.ศ.2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน ชั้น 3
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษำยน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน ชั้น 3
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ. ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน ชั้น 3
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อ วันอังคำร ที่ 7 สิงหำคม 2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเขื่องใน ชั้น 3

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th