:
เทศบาลตำบลเขื่องใน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-4542-9635 สายด่วน 081-8776112 (นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน) สายด่วน 089-0341982 (ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน)

ชื่อ: ประกวดราคาซื้ ซื้อวั วัสดุ ดุวิ วิทยาศาสตร์ ร์หรื รือการแพทย์ ย์ (สารส้ ส้ม, คลอรี รีน, ปู ปูนขาว) ด้ ด้วยวิ วิธี ธีประกวดราคาอิ อิเล็ ล็กทรอนิ นิกส์ ส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 5 ต.ค. 2564

รายละเอียด: .


file

mid_16_2022_9_24_239840.pdf