Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
Responsive image
กองคลัง เทศบาลตำบลเขื่องใน    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ให้ประชาชน  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน  ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ.2564 ท่านสามารถทำการชำระภาษีผ่านทางแบบฟอร์มการชำระเงิน  ผ่าน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยการสแกน QR Code  (ปรากฏตามหนังสือแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แนบไปพร้อมหนังสือแจ้งประเมินภาษีฯ)  เพื่อโอนชำระค่าภาษี ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  และ ทาง Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อจากโรคระบาดโควิด 19 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  26 มกราคม  พ.ศ. 2564  เห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90  ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้  ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือนมิถุนายน  2564

หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่....งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง  เทศบาลตำบลเขื่องใน
หรือ  โทร. 045-391-058 ต่อ 102  (งานจัดเก็บฯ)
หรือสอบถามโทร  089-8458055  ผอ.กองคลัง
ในวันจันทร์-ศุกร์    ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.
 
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564