Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป(Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเขื่องใน
Responsive image
เทศบาลตำบลเขื่องใน  ขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้ากน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงานดังนี้
  ข้อ 1. เจตจำนงในการบริหารงานและหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
                  เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้
   ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                  กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลเขื่องใน   มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ 6  ด้าน  ดังนี้
          2.1  ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
          2.2  ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  และพร้อมรับผิดในผลการปฏิบัติงาน 
          2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต 
          2.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
          2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
          2.6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
    ข้อ 3. กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน
    ข้อ 4. วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนดเทศบาลตำบลเขื่องในจะได้ดำเนินการ และข้อกำหนดดังนี้
                 4.1 นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลเขื่องใน แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
                 4.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลตำบลเขื่องใน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการเทศบาล, ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขื่องใน
             ให้ประกาศ “เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4539-1058  แฟกซ์ : 0-4539-1058 ต่อ 18  E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th