Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุวิทย์ ครอยุทธ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
Responsive image
Responsive image
นางบุษบา พิมพ์บุญมา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
Responsive image
Responsive image
นายประมวล มุ่งหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายรัตนชัย เชื้อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายณัฐฎ์นันท์ อึ้งชยากรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายประยูร แววศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายถนอม บุญอุทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 1
Responsive image
นายคมศร สืบสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image
นายเทวินทร์ นามบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image
นายทินกร ประมูลพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image
นายประวิทย์ ภิญญะศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2
Responsive image
นางสาวดอกไม้ ทองประสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th