Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายถวัลย์ บุญประพาน
ปลัดเทศบาลตำบลเขื่องใน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
จ่าสิบเอกคณธชาติ สอนอาจ
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นายบุญธรรม บุญเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางปทุมทอง ครองยุติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นางสาวนันท์นภัส เดชคำภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวปานรวี พลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวพิศมัย สารการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
จ่าสิบโทอรัญ มุธุสิทธิ์
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
Responsive image
นายคฑาวุธ อุทธสิงห์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นายศักดิ์ดา วรรณธนสุทธิ์
พลังงานดับเพลิง
Responsive image
นายจาตุรนต์ ปีพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอังคาร ศิริภาค
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นางสาวกัญญาณัฐ นรเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวพิมพ์ศิริ เดชคำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวปิยาภรณ์ วราห์คำ
คนงาน
Responsive image
นายคำภู ประมูลพงษ์
คนงาน
Responsive image
นายสุตา มุธุสิทธิ์
คนงาน
Responsive image
นายเสนศักดิ์ พงษ์วิไล
คนงาน
Responsive image
นายศุภเชษฐ์ แววศรี
คนงาน
Responsive image
นายคงเกียรติ ประกอบแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายวิสุทธิ อรภาพ
พนักงานเทศกิจ
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน

หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9635   สายด่วน 089-0341982  (ปลัดเทศบาล) 
E-mail : 
admin@khuangnai.go.th
Powered By 
khuangnai.go.th